Wethouder Jürgen Vissers gaat ervoor, samen met u

Veel ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid

Wethouder Jürgen Vissers gaat ervoor, samen met u

Op 16 april was Jürgen Vissers, samen met zijn beleidsmedewerker energietransitie Toine van Arendonk, gastspreker tijdens het duurzaamheidscafé. Duurzaam Drimmelen had hem uitgenodigd om te vertellen over wat er sinds de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar op het gebied van duurzaamheid is gerealiseerd en aan welke plannen nog wordt gewerkt. En daarbij niet alleen aandacht te besteden aan de energietransitie, maar ook aan andere zaken die met duurzaamheid te maken hebben. En dat zijn er veel.

De aanwezigen werden meegenomen in een aantrekkelijke presentatie, en kregen ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen.
Natuurlijk werd er bij het begin begonnen: het coalitieakkoord 2018-2022, met als motto “Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN”. Met dit akkoord als uitgangspunt is het nieuw gevormde college aan de slag gegaan. Als nieuwe wethouder kreeg Jürgen Vissers naast duurzaamheid ook onderwerpen in zijn portefeuille die onder sociale duurzaamheid vallen, onder andere verenigingen, onderwijs en dorpsgericht werken.
De ambities op het gebied van duurzaamheid zijn groot. We noemen het actualiseren van het beleidsplan duurzaamheid, het opstellen van een Drimmelense Energie Agenda, het voortzetten van de duurzaamheidslening, nieuwbouw gasloos en energieneutraal, Drimmelen energieneutraal in 2040 en investeren in biodiversiteit en ecologische verbindingszones.
Niet allemaal onderwerpen die in de portefeuille van de wethouder duurzaamheid zitten, maar duurzaamheid zit overal in, dus in de portefeuilles van alle wethouders.

[tribulant_slideshow gallery_id="2"]

Voor de koffiepauze werd de energietransitie en alles wat dat met zich meebrengt belicht; daarna ging het over de andere onderwerpen. Hieronder een korte samenvatting. Wilt u meer weten, kijk dan op de website van de gemeente www.drimmelen.nl.
Om energieneutraal te kunnen zijn in 2040, wat wil zeggen dat er niet meer energie wordt gebruikt dan er duurzaam wordt opgewekt, moet er veel gebeuren. In de eerste plaats moet er zuinig worden omgegaan met energie. Wat je niet gebruikt hoef je immers niet te betalen of op te wekken. De maatregelen die je daarvoor kunt nemen zijn bekend: je huis isoleren, energiezuinige apparaten kopen, niet te lang douchen, enzovoort. De gemeente kan ondersteuning bieden als het gaat om woningverduurzaming.

De gemeente heeft ook een rol bij het opwekken van energie. Zo komen er windmolens bij de A-16 en wordt op dit moment bekeken welke lokale energie-initiatieven in aanmerking komen voor ondersteuning in de vorm van een lening met 25% van de opbrengst van de Drimmelense molens. Bedoeld wordt de zogenaamde Drimmelense Energie Agenda. Er zijn al diverse initiatieven in beeld. In Terheijden is het Traais Energie Collectief (TEC) actief met allerlei plannen, wat door de gemeente natuurlijk van harte wordt omarmd. Deze initiatieven zorgen ervoor dat er in de toekomst meer energie wordt opgewekt met zonnepanelen, een windmolen of zelfs aardwarmte (Terheijden).
Onderdeel van het beleid was dat de gemeente de realisatie van zonneweides mogelijk zou maken. Zoals u weet is dat op veel weerstand gestuit. Er zijn zelfs stichtingen opgericht om de zonneweides tegen te houden. Het beleid is inmiddels aangepast naar 10 hectare. Het is gelukt om de negatieve energie om te buigen in positieve energie. De gemeente is in gesprek met deze stichtingen. Hun bereidheid om aan andere oplossingen mee te werken, zoals zonnepanelen op eigen daken of op agrarische gebouwen, is groot.
Er moet de komende tijd nog heel wat gebeuren, in samenspraak met alle betrokkenen. Daarom is Jürgen Vissers erg blij dat hij nu ondersteund wordt door een full-time medewerker energietransitie en duurzaamheid. Daarmee is een van de ambities van het coalitieakkoord gerealiseerd. Toine van Arendonk heeft ervaring als communicatieadviseur en is in zijn woonplaats actief op het gebied van energietransitie.

En wat er het afgelopen jaar is gerealiseerd? Voor de individuele bewoners is van belang dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt met het Energieloket; er worden nieuwe energieambassadeurs geworven. De duurzaamheidslening is uitgebreid. Het TEC-warmtenet wordt ondersteund door de gemeente; het Amerwarmtenet (waardoor de restwarmte van de Amercentrale naar de kassen wordt geleid) wordt verduurzaamd.
Het komende jaar worden ook de gemeentelijke gebouwen verduurzaamd en wordt er een campagne gestart om het Energieloket beter bekend te maken.
Ook wordt de motie van de gemeenteraad uitgewerkt: “Op weg naar energieneutrale dorpen: baas in eigen dorp”. Iedereen moet meedoen, dus niet alleen organisaties, maar ook individuele burgers. Het zal niet gemakkelijk zijn om ook de “zwijgende meerderheid” mee te krijgen, maar helemaal in lijn met haar ambities zal de gemeente daar vol voor inzetten.
Tenslotte werkt de gemeente in regionaal verband samen met 15 gemeenten in West-Brabant bij het opstellen van de Regionale Energie Strategie 2030. Doet de gemeente dat niet, dan wordt er voor haar beslist, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Als het gaat over de openbare ruimte en de natuur kom je duurzaamheid overal tegen. De aanwezigen kregen uitleg over onkruidbestrijding en het bermbeheer, de aanleg van zogenaamde bijenlinten, met bloemen die wilde bijen aantrekken, over het onderhoud van de populieren langs de Kalkvliet in Terheijden waar alle omwonenden zeer over zijn te spreken, over de ecologische verbindingszones die moeten worden gerealiseerd om ervoor te zorgen dat dieren in verschillende (natuur)gebieden elkaar kunnen vinden. Afval is ook zo’n onderwerp, waar al een paar keer aandacht aan is besteed in een duurzaamheidscafé. De gemeente had voor 2020 als doel om minder dan 100 kilo restafval per persoon in te zamelen, door het goed scheiden van afval te bevorderen. Dat doel is al in 2018 bereikt. De gemeente houdt zich ook met mobiliteit bezig. Zij zorgt ervoor dat er voldoende oplaadpunten zijn voor elektrische auto’s. Ook heeft zij een rol bij het zogenaamde doelgroepenvervoer. Bijvoorbeeld van leerlingen die naar een school voor speciaal onderwijs moeten worden gebracht. Het liefst zou de gemeente zien dat het vervoer met elektrische auto’s en busjes zou gebeuren, maar dat is helaas nog niet mogelijk. De taxibedrijven bieden dit nog niet aan. Wat de economie betreft is de rechtstreekse invloed van de gemeente minder groot, op de recreatie wat meer. Jürgen Vissers noemde de Biesbosch en pontjes waarmee fietsers kunnen oversteken.

Ook over de “duurzaamheid in brede zin” zijn er veel vragen gesteld en beantwoord. Waar dat niet mogelijk was werd de vraag genoteerd en de vraagsteller verwezen naar de gemeente. Er was gewoon tijd te kort. Het was kortom een heel informatieve en interessante avond, door wethouder Jürgen Vissers in samenspraak met de aanwezigen. Het bestuur van Duurzaam Drimmelen is onder de indruk van de ambities, en wenst Jürgen VissersToine van Arendonk en alle andere betrokkenen veel succes bij het realiseren daarvan. Duurzaam Drimmelen en vele anderen zullen hen kritisch volgen!